KONTAKT
luiza.romanowska@gmail.com
tel. 509093811

MASZ PYTANIA?
Napisz na maila lub zadzwoń.

Chętnie doradzę w wyborze grupy i opowiem o zajęciach:)

 

Nr rachunku Bankowego:

Flamenco Luiza Romanowska

21195000012006004509600001

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. i Dz.Urz. L 127 z 23.05.2018, str.2.), dalej „RODO”, informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w tym wizerunku, jest „Szkoła Tańca Flamenco Anda Lu” - Flamenco Luiza Romanowska, ul. Bydgoska 2/19, 80-394 Gdańsk, NIP 8442001070, REGON: 368630753.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z prowadzoną przez „Szkołę Tańca Flamenco Anda Lu” działalnością,  na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych może być podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz podmiot świadczący usługi księgowe.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody, a także przez czas niezbędny dla celów archiwizacji wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych Administratora.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Posiada Pani/Pan:prawo dostępu do danych osobowych;prawo do sprostowania danych osobowych;prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO;prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychprawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem: luiza.romanowska@gmail.com 

8.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart